References

Britayev TA, Smurov AV, Adrianov AV, Bazhin AG, Rhzavsky AV, Sveshnicov VA. 1989. Ecology of the symbiotic polychaete Arctonoe vittata according to the peculiarities of the ecology of the starfish Asterias ratbunae. [In Russian]. Symbiosis among marine animals. Moscow: A.N. Severtzov Institute, Russian Academy of Sciences, 102-127.