References

Naumov DV. 1960. Gidroidi i gidromedusy morskikh, solonovatovodnykh i presnovodnykh basseinov SSSR. - Opredeleteli po faune SSSR, Izdavaemye Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSSR 70: 1-626 (in Russian). English translation (1969) by Israel Program for scientific translations, cat. no. 5108, as "Hydroids and Hydromedusae of the USSR", 1-631