References

Karpevich AF. 1975. Teorija i praktika akklimatizacii vodnykh organizmov. Izd. “Pishchevaja Promyslennost”, Moskva: 1-432.