References

Severinghaus LL, Ding TS, Fang WH, Lin WH, Tsai MC, Yen CW. 2012. The Avifauna of Taiwan. Taipei: Forestry Bureau, COA, Taiwan.