References

Dedju II. 1980. Amfipody presnykh i solonovatykh vod jugozapada SSSR. Izd. “Shtiinca”, Kishinev: 223 pp.